LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Thursday, 29 August 2013

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳး ၁၃၅တိုင္းရင္းသား ၁၃၅မ်ဳိး

မြန္ဂုိမ်ိဳးႏြယ္မွေပါက္ဖြားလာၾကေသာ ျပည္ေထာင္စုဖြားတိုင္းရင္းသားတုိ႔သည္ ပင္ရင္းေဒသျဖစ္ ေသာ မြန္ဂိုကုန္းျပင္ျမင့္မွ မြန္ခမာ အုပ္စု၊ တိဗက္ျမန္မာ အုပ္စုႏွင့္ ထိုင္းတ႐ုတ္အုပ္စုဟူ၍ (၃) စုခြဲၿပီး လွ်င္ ျမန္မာျပည္သုိ႔ ဝင္ေရာက္လာခဲ့ၾကေသာ လူမ်ိဳးႀကီးမ်ားျဖစ္သည္။
၁။ ဗမာ - ၉မ်ိဳး
၂။ ကခ်င္ - ၁၂မ်ိဳး
၃။ ကယား - ၉မ်ိဳး
၄။ ကရင္ - ၁၁မ်ိဳး
၅၊ ခ်င္း - ၅၃မ်ိဳး
၆။ မြန္ - ၁မ်ိဳး
၇။ ရခုိင္ - ၇မ်ိဳး
၈။ ရွမ္း - ၃၃မ်ိဳးစုစုေပါင္း - ၁၃၅မ်ိဳး

ဗမာ - ၉မ်ိဳး
၁။ ဗမာစု - ဗမာ၊ ထားဝယ္၊ ၿမိတ္၊ ေယာ၊ ရဘိန္း၊ ကဒူး (ခံုးကူး) ၊ ဂဏန္း၊ ဆလံု၊ ဖုန္း (ဖြန္)။

ကခ်င္ - ၁၂မ်ိဳး
၂။ ကခ်င္စု - လူမ်ိဳး(၁၂) မ်ိဳးမွာ ကခ်င္၊ ကရို၊ ဒေလာင္၊ ဂ်ိန္းေဖာ၊ေဂၚရစ္၊ခခု၊ဒုရင္၊မ႐ု(ေလာ္ေဂၚ)၊ ရဝမ္၊ လရွီ(လာခ်စ္)၊ အဇီး၊ လီဆူးတို႔မွာ အဓိကယါးမ်ိဳးျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ဖခင္ႀကီးဝခ်က္ဝဆိုသူ၏ညီ အငယ္(၇) ဦးမွ ဆင္းသက္ေပါက္ဖြားလာသူမ်ားလည္းရွိသည္။

ကယား - ၉မ်ိဳး
၃။ ကယားစု - ကယား၊ ဇယိမ္း၊ ကယမ္း (ပေဒါင္)၊ေဂခို၊ ေဂဘား၊ပရဲ(ကေယာ)၊မႏူမေနာ္၊ ယင္းတလဲ၊ ယင္းေတာ္။

ကရင္ - ၁၁မ်ိဳး
၄။ ကရင္စု - ကရင္၊ ကရင္ျဖဴ၊ ပေလကီး (ပေလခ်ီ) ၊ မြန္ကရင္၊ စေကာ(ကရင္)၊တေလွပြာ၊ ပကူး၊ ဘြဲ၊ ေမာေနပြား၊ မိုးပြာ၊ ပုိး(ကရင္)။

ခ်င္း - ၅၃မ်ိဳး
၅။ ခ်င္းစု - ခ်င္း၊ မယ္တိုင္ (ကသဲ)၊ ဆလုိင္း၊ ကလင္ေတာ(လူေရွ)၊ ခမီ၊ေအာဝခမီ၊ေခါႏိႈး၊ ေခါင္စို၊ ေခါင္ဆိုင္ခ်င္း၊ ခြာဆင္းမ္၊ ခြန္လီ (ေခဧ) ဆင္မ္၊ ဂန္ဘဲ၊ ေဂြးတဲ၊ ငြန္း၊ ဆီစာန္၊ ဆင္ထန္၊ ဆိုင္းတန္၊ ဇာေတာင္၊ ဇုိထံုး၊ ဇုိေဖ၊ ဇို၊ ဇန္ညႇပ္(ဇန္နိယပ္)၊ တေပါင္၊ တီးတိန္ (တဲဒင္မ္)၊ ေတဇန္၊တိုင္ခၽြန္း၊တာ့ ဒုိး၊ ေတာရ္၊ ဒင္မ္၊ ဒိုင္(ယင္ဒူး)၊ နာဂ၊ တန္ဒူး၊ မာရင္၊ ပနမ္း၊ မကန္း၊ မဟူ၊ မီရမ္ (ေခၚ) မရာ၊ မီအဲ၊ မြင္း၊ လူ႐ႈိင္း (လူေရွ)၊ ဟြာလ္ငုိ၊ေလးၿမိဳ၊ လင္တဲ့၊ ေလာက္ထူ၊ လိုင္၊လိုင္ဇို၊ ပါကင္းမ္(ေခၚ)မ႐ုိ၊ အႏူး၊ အနန္၊ အူပူ၊ လ်င္းတု၊ အ႐ႈိခ်င္း (ေျမျပန္႔)၊ ေရာင္ထု။

မြန္ - ၁မ်ိဳး
၆။ မြန္စု - မြန္။

ရခုိင္ - ၇မ်ိဳး
၇။ ရခိုင္စု - ရခိုင္၊ ကမန္၊ ခမီြး၊ ဒုိင္းနက္၊ မရမာႀကီး၊ ၿမိဳ၊ သက္။

ရွမ္း - ၃၃မ်ိဳး
၈။ ရွမ္း - ရွမ္း၊ ယြန္း (လအို)၊ ကြီ၊ ဖ်င္၊ သအုိ၊ စေနာ၊ ပေလး၊ အင္၊ စံု (ဆံ) ၊ ခမူ၊ ေကာ္ ( အခါအိ
ေကာ)၊ ကိုးကန္႔၊ ခႏၲီးရွမ္း၊ ဂံု(ခြန္)၊ ေတာင္႐ိုး၊ ဓႏူ၊ ပေလာင္၊ ေျမာင္ဇီး၊ ယင္းၾကား၊ ယင္းနက္၊ ရွမ္း
ကေလး၊ ရွမ္းႀကီး၊ လားဟူ၊ လြယ္လ၊ အင္းသား၊ အုိက္တြယ္ ၊ ပအုိဝ့္ (ေတာင္သူ)၊ တုိင္းလြယ္၊တုိင္း
လ်မ္၊ တုိင္းလံု၊ တိုင္းေလ့၊ မိုင္းသာ၊ ေမာရွမ္း။

တင္သန္းယု (ျမန္မာခရီးသြား) ဧည့္လမ္းညႊန္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း (အေျခခံ) စာအုပ္မွ ေကာက္ႏုတ္ တင္ျပသည္။

No comments:

Post a Comment

COMMENT BOX *^v^*